Клиентска карта – общи условия

promo-card-naturalbs

Официални правила за организиране и провеждане на кампания „Доведи приятел” на NaturalBS

I. Общи разпоредби

Кампанията „Доведи приятел” („Кампанията”) се организира по случай рождения ден на Център за здраве и красота NaturalBS („NaturalBS”) – 12 октомври 2017 г. от „Натурал Би Ес” ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 203724402, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. „Иван Вазов“, ул. „Димитър Манов“ No 20, ет. 1, ап. 2, email: office@naturalbs.bg, телефон: +359888966737 („Организатора/ът”).

Периодът на Кампанията е от 12 октомври 2017 г. до 12 ноември 2017г. г. включително.

Вземайки участие в Кампанията, участниците се ангажират с официалните правила за организиране и провеждане на Кампанията („Правилата”) и приемат, че са задължени да спазват техните разпоредби, както и декларират, че отговарят на изискванията и условията за участие.

II. Правила за участие в Кампанията

Право на участие в Кампанията има всеки настоящ и нов клиент на Организатора.

В периода на валидност на Кампанията Организаторът безплатно издава и предлага на своите клиенти Клиентска карта NaturalBS, която предоставя възможност за получаване на 15% отстъпка от всички процедури с Venus Legacy, 10% отстъпка от всички мануални терапии и масажи, както и 10% отстъпка от всички естетични услуги („Клиентската карта”).

Клиентската карта е лична и се регистрира поименно. Клиентската карта е предназначена за използване само и единствено от поименния й картодържател, обозначен на лицевата й част и не може да бъде предоставяна за ползване на трети лица при каквито и да било обстоятелства.

Всеки клиент, който желае да участва в Кампанията и да получи Клиентска карта, следва да доведе свой приятел в NaturalBS, който да използва поне една от предлаганите от Организатора услуги.

Преди извършването на съответната процедура доведеният приятел следва изрично да потвърди на оправомощен служител на Организатора кое конкретно лице му е препоръчало ползването на услугите на NaturalBS.

Организаторът поема ангажимент да води и съхранява поименен списък с клиенти, довели нови клиенти в NaturalBS.

За избягване на съмнения за „доведен приятел” се приема само и единствено: (i) лице, което е посетило NaturalBS по препоръка на настоящ клиент; (ii) преди ползване на съответната услуга лицето изрично е посочило трите имена на клиента, направил препоръката; (iii) клиентът в действителност фигурира в базата данни на NaturalBS; и (iv) лицето е заплатило поне една от услугите/стоките, предоставяни в NaturalBS. След използване на конкретна услуга лицето се счита за нов клиент на NaturalBS и има право на участие в Кампанията.

Всеки клиент има право да получи само една поименна Клиентска карта, независимо колко приятели доведе в NaturalBS.

Клиентска карта може да бъде получена на място в NaturalBS при поискване от клиент. За издаването на Клиентска карта е необходимо единствено предоставяне на три имена.

За да се възползва от отстъпката, картодържателят трябва да представи Клиентската си карта на рецепцията преди финализирането на покупката на услугата и издаването на касовия бон.

III. Ограничения

Отстъпките, получавани чрез Клиентска карта, не са валидни за услугите в промоция, както и промоционалните пакети.

Клиентската карта е изключителна собственост на Организатора. Правата върху логата, изобразени върху тази Клиентската карта, са запазени.

Клиентите следва незабавно да уведомят Организатора в случай на загуба, кражба или повреда на Клиентска карта на място в NaturalBS или на и-мейл адрес office@naturalbs.bg. Организаторът не носи отговорност в случай на ненавременно уведомяване за загуба или кражба.

Клиентската карта не е дебитна, кредитна карта или средство за плащане. Клиентите не могат да извършват финансови операции с Клиентската карта, а могат единствено да се възползват от отстъпката, която тя предоставя.

Клиентската карта дава съответните привилегии на участниците само за срока, през който Кампанията е валидна. Организаторът си запазва правото да променя срока на Кампанията по свое усмотрение, както и да преустанови издаването на Клиентски карти поради изчерпване на предварително заявените количествата.

Организаторът си запазва правото да издава отделно клиентски карти за ВИП клиенти, чието полване не е предмет на настоящите Правила.

Организаторът има право да забрани използването на Клиентската карта в случай на нарушаване/неспазване на Правилата или при съмнение за злоупотреба и компрометиране на Кампанията от страна на участниците.

Организаторът си запазва правото едностранно да изменя и допълва Правилата, като всяка промяна ще бъде публикувана на уебсайта www.naturalbs.bg. Организаторът не носи отговорност спрямо участниците за каквато и да е промяна в Правилата, модификация на Кампанията или нейното прекратяване, доколкото участниците разбират и се съгласяват, че Кампанията е организирана по едностранна инициатива на Организатора и по никакъв начин не задължава клиентите на Организатора да участват в Кампанията и/или да закупуват стоки/услуги, предлагани от NaturalBS.

Последна версия:

03.10.2017 г.